شرایط کنسلی

  • کنسلی باید از طریق ارسال درخواست ابطال با همان آدرس ایمیل ثبت شده در هنگام ثبت رزرو اعلام شود.
    • جریمه ابطال اتاق های رزرو شده تا ۷۲ ساعت قبل از ورود مهمان مشمول هیچگونه جریمه ای نمی باشد.
    • جریمه ابطال اتاق های رزرو شده ۴۸ساعت قبل از ورود ۱۵% , ۲۴ ساعت قبل از ورود مهمان ۳۰%، و در روز ورود ۵۰% یک شب اتاق های رزرو شده می باشد. 
    • جرائم اتاق های رزرو شده در صورت عدم تقاضای ابطال رزرو و عدم مراجعه

مهمانان در اتاق ها معادل یک شب به تعداد و نوع اتاق های درخواست شده کل هزینه به حساب مهمان منظور خواهد شد. 
• کاهش اتاق های رزرو شده نیز مشمول مقررات و جرائم فوق خواهد بود. 
• در صورتی که ابطال رزرو شامل شرایط عودت وجه گردد مبلغ واریزی طی هفت روز اداری با هماهنگی واحد مالی عودت خواهد شد.

شماره تماس :

6862 3835 083

7110  3839 083